Please note that your contact can be in different portal. Please click here in order to find your contact's location.

Privacyverklaring

 

 

       I.          Algemeen

 

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website https://www.tel.io, https://mytel.io, https://mojetelio.cz/, https://mytelio.nl/, https://www1.mytelio.nl/, https://www2.mytelio.nl/, https://www3.mytelio.nl/, https://myphon.io/ (hierna te noemen „websites“).

 

De bescherming van persoonsgegevens heeft hoge prioriteit bij ons. Uw persoonlijke gegevens worden bij ons verzameld en verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften op het gebied van de privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (avg) in het bijzonder. Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens om u de bovengenoemde websites te kunnen aanbieden.

 

In deze verklaring beschrijven we hoe en waarvoor er gegevens verzameld en gebruikt worden en welke keuzemogelijkheden u daarbij heeft voor uw persoonlijke gegevens.

 

Door gebruik te maken van deze websites stemt u ermee in dat uw gegevens conform deze privacyverklaring worden verzameld, gebruikt en overgedragen.

 

Als u op het contactformulier klikt op het veld over gegevensbescherming, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van uw bericht via het contactformulier.

     II.          Verwerkingsverantwoordelijke

 

Verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van de avg is Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg, ingeschreven bij Handelsregister van het Amtsgericht Hamburg - HR B 112181 -.

 

Indien u er bezwaar tegen wilt maken dat wij uw gegevens in de zin van deze privacyverklaring verzamelen, verwerken of gebruiken, kunt u contact opnemen met de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. U kunt deze privacyverklaring te allen tijde opslaan en printen.

    III.          Algemeen gebruik van de website

 

1.      Toegangsgegevens

 

Wij verzamelen informatie over u wanneer u onze websites gebruikt. Wij verzamelen automatisch gegevens over uw gedrag als gebruiker en uw interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. Wij verzamelen en gebruiken gegevens over elk bezoek aan onze websites (serverlogfiles genoemd) en slaan deze op. Tot deze toegangsgegevens behoren de naam en URL van het geopende bestand, datum en tijdstip van het bezoek, volume van de overgedragen gegevens, statusmelding aanvraag (HTTP response code), type en versie van de browser, besturingssysteem, referrer URL (de pagina die vlak voor het bezoek aan de onze werd bezocht), IP-adres en provider. Deze protocolgegevens koppelen we niet aan u persoonlijk en we gebruiken ze evenmin om een profiel te genereren. We gebruiken deze gegevens voor statistische doeleinden ten behoeve van de exploitatie, veiligheid en optimalisering van ons online aanbod, maar ook om de bezoekersaantallen (traffic) voor onze websites te meten, alsmede om het volume en de wijze van gebruik van onze websites, diensten en het dataverkeer te analyseren, fouten op te sporen en onze diensten te verbeteren. We behouden ons het recht voor de protocolgegevens achteraf te controleren als er concrete aanleidingen zijn voor verdenking van wederrechtelijk gebruik. IP-adressen slaan wij gedurende een beperkte termijn op in logfiles, indien dat om veiligheidsredenen noodzakelijk is. IP-adressen slaan wij ook op bij concrete verdenkingen van wederrechtelijk gebruik van onze websites. Verder slaan wij de datum van uw laatste bezoek op bij uw account (bijv. bij registratie, inloggen, klikken op links, etc.).

 

2.      E-mailcontact

 

Indien u contact met ons opneemt (bijv. via e-mail of het contactformulier) slaan wij uw gegevens op om uw bericht te verwerken en om eventuele vervolgvragen te behandelen. Verdere persoonlijke gegevens slaan we alleen op en gebruiken we uitsluitend indien u daarvoor toestemming geeft of wanneer dat wettelijk toegestaan is zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

3.      Rechtsgronden en bewaartermijn

 

Rechtsgrond voor gegevensverwerking conform de bovenstaande punten is art. 6, lid 1, letter f van de avg. Onze belangen bij gegevensverwerking liggen vooral bij de beveiliging van de exploitatie, veiligheid van de websites, vereenvoudiging van het gebruik van de websites, alsmede verwerking van uw berichten via onze contactformulieren.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, slaan wij persoonlijke gegevens zo lang op als dat

nodig is voor het realiseren van de beoogde doelen.

   IV.          Uw rechten als betrokkene bij gegevensverwerking

 

Op grond van de van toepassing zijnde wetgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens. Wenst u gebruik te maken van deze rechten, neem dan a.u.b. contact met ons op:

Ø  per e-mailData.Protection.Officer@tel.io

Ø  per post onder vermelding van uw identiteit t.a.v. Datenschutzbeauftragter, Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg.

Ø  of via de contactformulieren van onze websites tel.io of mytel.io

 

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

 

1.      Recht op bevestiging en informatie

 

U heeft te allen tijde het recht op een bevestiging van ons of er bij ons persoonlijke gegevens van u verwerkt worden. Is dit het geval, dan heeft u het recht van ons gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens en te verzoeken om een kopie van deze gegevens. Ook heeft u recht op de volgende informatie:

 

Ø  doelen van de verwerking;

 

Ø  de categorieën persoonlijke gegevens die verwerkt worden;

 

Ø  de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens worden of zijn doorgegeven, met name indien het ontvangers in derde landen of internationale organisaties betreft;

 

Ø  indien mogelijk de beoogde bewaartermijn van de persoonlijke gegevens of indien dat niet mogelijk is, de criteria die gehanteerd zijn voor het vaststellen van deze termijn;

 

Ø  het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht van bezwaar tegen deze verwerking;

 

Ø  het bestaan van het recht van bezwaar via een toezichthoudende instantie;

 

Ø  indien de persoonlijke gegevens niet van u zelf verkregen zijn, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

 

Wij zijn een integere onderneming en hanteren dan ook geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profiling in de zin van artikel 22, leden 1 en 4 van de avg.

 

2.      Recht op rectificatie

 

U heeft

het recht ons te verzoeken persoonlijke gegevens van u die onjuist te zijn te rectificeren. Met inachtneming van de doelen van de verwerking heeft u het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via een aanvullende verklaring.

 

3.      Recht op verwijdering van gegevens (“het recht vergeten te worden”)

 

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen en wij zijn verplicht persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende gronden van toepassing is:

 

Ø  De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze verzameld en verwerkt zijn.

 

Ø  U trekt uw toestemming waarop de verwerking conform art. 6, lid 1, letter a of artikel 9, lid 2, letter a van de avg gebaseerd was in en wij kunnen ons voor de verwerking niet beroepen op een andere rechtsgrond.

 

Ø  U maakt op grond van artikel 21, lid 1 van de avg bezwaar tegen de verwerking en wij kunnen ons niet beroepen op zwaarwegende gerechtvaardigde belangen voor de verwerking of u maakt bezwaar op grond van artikel 21, lid 2 van de avg.

 

Ø  De persoonlijke gegevens worden onrechtmatig verwerkt.

 

Ø  De persoonlijke gegevens worden verwijderd in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Europese Unie of dit is volgens het recht van de lidstaten dat op ons van toepassing is.

 

Ø  De persoonlijke gegevens zijn verzameld in verband met diensten aangeboden in verband met de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van de avg.

 

Indien wij de persoonlijke gegevens gepubliceerd hebben en op grond van artikel 17 van de avg verplicht zijn deze te verwijderen, zullen wij rekening houdend met de beschikbare technologie en kosten van de implementatie passende (technische) maatregelen treffen om de verwerkingsverantwoordelijke die de persoonlijke gegevens verwerkt te informeren dat u verzocht heeft om verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replica ervan.

 

4.      Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft het recht ons te verzoeken om beperking van de verwerking

indien een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 

Ø  u bestrijdt de juistheid van de persoonlijke gegevens met een termijn die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren,

 

Ø  de verwerking is onrechtmatig en u weigert verwijdering van de persoonlijke gegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;

 

Ø  wij hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doelen van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van vorderingen in rechte, of

 

Ø  u maakt conform artikel 21, lid 1 van de avg bezwaar tegen de verwerking, in afwachting van de vaststelling of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die de uwe.

 

5.      Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

U heeft het recht de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en u heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van onze zijde te overhandigen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits:

 

Ø  de verwerking berust op uw toestemming conform artikel 6, lid 1, letter a of artikel 9, lid 2, letter a van de avg of op een andere overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter b van de avg, en

 

Ø  de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés. Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens conform lid 1 heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is.

 

6.      Recht van bezwaar

 

U heeft te allen tijde het recht op gronden die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens indien deze gebaseerd is op artikel 6, lid 1, letter e of f van de avg; dit geldt eveneens voor profiling op basis van deze bepalingen. Wij staken de verwerking van persoonlijke gegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde belangen kunnen aanvoeren voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van vorderingen in rechte.

 

 

7.      Recht op intrekken van toestemming voor gegevensverwerking

 

U heeft te allen tijde het recht

uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

 

8.      Recht van bezwaar via een toezichthoudende autoriteit

 

U heeft het recht bezwaar aan te tekenen bij de Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg of bij de autoriteit belast met toezicht op de bescherming van persoonsgegevens in de lidstaat waar u verblijft, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wet.

     V.          Veiligheid van gegevens

 

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens in het kader van de geldende privacywetgeving en technische mogelijkheden te waarborgen. Bij ons worden uw persoonlijke gegevens versleuteld overgedragen. Hiervoor maken wij gebruik van SSL-encryptie (Secure Socket Layer), maar we wijzen erop dat er bij gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) altijd lacunes kunnen optreden in de beveiliging. Het is niet mogelijk gegevens 100% waterdicht te beveiligen tegen toegang door derden. Ook waarborgen wij niet dat ons aanbod op specifieke momenten beschikbaar is; storingen, onderbrekingen of uitval kunnen wij niet uitsluiten. Onze servers worden zorgvuldig beveiligd en regelmatig gecontroleerd.

   VI.          Geautomatiseerde besluitvorming

 

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van verzamelde persoonlijke gegevens.

  VII.          Overdracht van gegevens aan derden, geen gegevensoverdracht aan landen buiten de EU

 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend binnen onze onderneming. Indien wij derden inschakelen ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten, ontvangen zij uitsluitend persoonlijke gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de te verrichten dienst. Indien wij bepaalde onderdelen van de gegevensverwerking uitbesteden (“outsourcing”), verplichten wij onze aannemers via de overeenkomst persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de eisen van de privacywetgeving te gebruiken en de rechten van de betrokkenen te waarborgen. Gegevensoverdracht aan instanties of personen buiten de EU vindt niet plaats en is niet voorzien.

VIII.          Functionaris gegevensbescherming

 

Mocht u vragen of bedenkingen hebben ten aanzien van de bescherming van uw persoonlijke gegevens, neem dan a.u.b. contact op met

onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens viaData.Protection.Officer@tel.io.