Please note that your contact can be in different portal. Please click here in order to find your contact's location.

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van MYTEL.IO

De term "MYTEL.IO" verwijst naar de overeengekomen diensten en/of Telio Communications GmbH, inclusief andere onderdelen van de Telio Group en alle bedrijven die sommigen overeengekomen diensten in naam van de Telio Group uitvoeren.

Preambule

Door u aan te melden als gebruiker van MYTEL.IO accepteert u de onderstaande Algemene Voorwaarden van MYTEL.IO (hierna afgekort tot "ALV").

MYTEL.IO biedt de diensten van MYTEL.IO aan via het domein mytel.io. Alle websites waarop diensten aangeboden worden van MYTEL.IO worden hierna gezamenlijk aangeduid als "websites van MYTEL.IO".

Deze Algemene Voorwaarden (ALV) bepalen de contractuele relatie tussen de gebruiker en MYTEL.IO, ongeacht bij welke website van MYTEL.IO de gebruiker zich aanmeldt of inlogt.

De gebruiker sluit hierbij een overeenkomst voor het gebruik van de diensten van MYTEL.IO met Telio Communications GmbH, Postfach 57 04 01, 22773 Hamburg, Duitsland. Uitgebreide contactgegevens, gegevens uit het handelsregister en de naam van een persoon die gemachtigd is om namens Telio Communications GmbH op te treden vindt u onder het kopje "Juridische kennisgeving" op de website. Telio Communications GmbH biedt sommige diensten van MYTEL.IO aan via gelieerde ondernemingen of andere onderdelen van de Telio Group. Telio Communications GmbH voert enkele diensten van MYTEL.IO uit namens en/of via andere bedrijven die geen onderdeel uitmaken van de Telio Group.

De door MYTEL.IO aangeboden diensten zijn exclusief bedoel voor gebruik door meerderjarige personen.

De gebruikers heeft op elk gewenst moment toegang tot deze Algemene Voorwaarden en kan deze naar wens afdrukken of downloaden, zelfs nadat de overeenkomst ondertekend is. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden via de koppeling "ALV" die op alle websites van MYTEL.IO aanwezig is.

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1 Websites van MYTEL.IO bieden de mogelijkheid om online betalingen te doen ten gunste van gebruikersaccounts van Telio die toebehoren aan gedetineerden met toegang tot MULT-IO of PHON-IO terminals. Daarnaast kunnen geregistreerde gebruikers elektronische boodschappen ("e-mails") versturen aan gedetineerden met toegang tot een MULT-IO terminal, e-mails ontvangen van deze betreffende gedetineerden en de e-mailcommunicatie met een of meerdere gedetineerden in dezelfde mailbox beheren.

1.2 MYTEL.IO biedt de betreffende diensten niet onder eigen naam aan in de Bondsrepubliek Duitsland. MYTEL.IO levert uitsluitend diensten aan gevangenissen of instellingen die gedetineerden toegang verlenen tot MULT-IO en PHON-IO terminals. In Oostenrijk en Polen zijn de diensten van MYTEL.IO toegankelijk voor gedetineerden die een overeenkomst ondertekend hebben betreffende het gebruik van MULT-IO en PHON-IO terminals.

Voor elk gebruik van de diensten of content die op websites van MYTEL.IO worden aangeboden, met uitzondering van opties die door MYTEL.IO worden aangeboden, is vooraf schriftelijke toestemming vereist van Telio Communications GmbH.

1.4 MYTEL.IO verwerkt uitsluitend gegevens en/of informatie die door de gebruiker zijn verstrekt en verstuurt alleen e-mails die in MYTEL.IO zijn opgesteld, verstuurd en ontvangen voor zover deze gegevens en/of informatie geen inbreuk vormen op welke wettelijke bepalingen dan ook, met name strafrechtelijke bepalingen van de lokale autoriteiten of de Algemene Voorwaarden. MYTEL.IO is gerechtigd om zonder toestemming vooraf illegale content te verwijderen uit e-mails die zijn opgesteld via websites van MYTEL.IO.

1.5 De gebruiker accepteert dat MYTEL.IO vanuit technisch oogpunt geen 100% bereikbaarheid kan garanderen. MYTEL.IO streeft er echter naar, om de bereikbaarheid van websites van MYTEL.IO zo hoog en consistent mogelijk te houden. In het bijzonder onderhoudswerkzaamheden, veiligheids- en capaciteitsissues en bijzondere omstandigheden zoals verstoringen van openbare communicatienetwerken, stroomstoringen enz. die buiten de macht van MYTEL.IO liggen, kunnen leiden tot kortstondige storingen of een tijdelijk opschorting van de diensten van de websites van MYTEL.IO.

1.6 MYTEL.IO biedt gebruikers slechts een platform om, binnen de geldende wetgeving, van de aangeboden diensten gebruik te kunnen maken en levert voor dit doeleinde technische toepassingen. MYTEL.IO mengt zich niet in de communicatie tussen gebruikers en gedetineerden, met uitzondering van de monitoring op illegale content. Indien gebruikers via de websites van MYTEL.IO een overeenkomst van welke aard dan ook sluiten met gedetineerden, acht MYTEL.IO zich daarin niet betrokken en zal in geen geval beschouwd worden als een van de contractsluitende partijen. Uitsluitend gebruikers en gedetineerden zijn verantwoordelijk voor het afsluiten en uitvoeren van welke overeenkomst dan ook. MYTEL.IO is niet aansprakelijk wanneer in het geval van een dergelijke overeenkomst, er geen overeenkomst is gesloten tussen de betrokken gebruikers en gedetineerden via de websites van MYTEL.IO. Daarnaast is MYTEL.IO niet aansprakelijk voor het niet-nakoming van verplichtingen door gebruikers en/of gedetineerden, zoals omschreven in de betreffende overeenkomst.

1.7 MYTEL.IO schrijft alle bedragen die via websites van MYTEL.IO overgeboekt worden naar Telio-gebruikersaccounts direct op deze accounts bij. MYTEL.IO verwerft geen enkele aanspraak op deze financiële middelen en zal geen verdere verplichtingen aanvaarden dan een directe verwerking van de overboeking. De Telio-gebruikersaccounts zijn uitsluitend en exclusief bestemd voor betreffende gedetineerden. Aanspraken van gebruikers zijn uitgesloten. MYTEL.IO is niet verantwoordelijk voor onjuist ingevulde informatie of voor het het handelen of niet-handelen van gedetineerden met betrekking tot het Telio-gebruikersaccount. MYTEL.IO kan niet garanderen dat het Telio-gebruikersaccount dat vermeld is bij de oneline overboeking ook daadwerkelijk aan de gedetineerde is gekoppeld, voor wie de overboeking bedoeld is. Gebruikers en gebruikers alleen zijn verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste Telio-gebruikersaccount wanneer zij gebruik maken van de diensten van de websites van MYTEL.IO.

1.8 Aan het gebruik van de diensten die op de websites van MYTEL.IO worden aangeboden, zijn op dit moment geen kosten verbonden. MYTEL.IO behoudt zich echter het recht voor, om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf kosten in rekening te brengen voor individuele of alle aangeboden diensten, abonnementsgeld te heffen of een vergoeding te vragen.

2. Aanmelding, waarborg tijdens de aanmelding

2.1 Gebruikers moeten zich aanmelden om gebruik te maken van individuele diensten van MYTEL.IO. Op dit moment dienen gebruikers zich alleen vooraf te registreren wanneer zij gebruik wensen te maken van de e-maildiensten. MYTEL.IO behoudt zich echter het recht voor, om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf een verplichte registratie in te voeren voor een of meerdere aanvullende diensten van MYTEL.IO.

2.2 De gebruiker verklaart en garandeert dat alle gegevens die door hem tijdens de registratie zijn ingevuld, op waarheid berusten en volledig zijn. De gebruiker is verplicht om MYTEL.IO direct op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens. Het gebruik van een valse naam of pseudoniem is uitdrukkelijk verboden. Elke schending van deze verplichting zal zonder kennisgeving leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de gebruikersrelatie en de verwijdering van alle opgeslagen gegevens, bestanden, e-mails en alle overige informatie die voor de betreffende gebruiker opgeslagen is.

2.3 De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn op het moment van registreren.

2.4 Tijdens de aanmelding kiest de gebruiker een wachtwoord. De gebruiker dient zijn wachtwoord geheim te houden. MYTEL.IO zal dit wachtwoord nooit aan derden verstrekken en vraagt de gebruiker nooit om zijn wachtwoord door te geven.

2.5 Door de aanmeldprocedure te voltooien, uit de gebruiker de wens om een overeenkomst te sluiten betreffende het gebruik van de diensten die aangeboden worden op websites van MYTEL.IO. MYTEL.IO komt aan deze wens tegemoet door de gebruiker te accepteren voor diensten die worden aangeboden op websites van MYTEL.IO. De overeenkomst tussen de gebruiker en MYTEL.IO komt tot stand, wanneer de gebruiker wordt geaccepteerd.

Profiel2.6 Elke gebruiker mag zich slechts één keer aanmelden en een gebruikersprofiel aanmaken. Elke schending van deze bepaling geeft MYTEL.IO het recht om zonder kennisgeving over te gaan tot de onmiddellijke beëindiging van de gebruikersrelatie en de verwijdering van alle opgeslagen gegevens, bestanden, e-mails en alle overige informatie die voor de betreffende gebruiker opgeslagen is.

2.7 Het is voor MYTEL.IO technisch niet mogelijk om met zekerheid te bepalen of een gebruiker of gedetineerde die zich op een van de websites van MYTEL.IO aanmeldt, ook daadwerkelijk de persoon in kwestie is. Hierdoor kan MYTEL.IO de identiteit van een gebruiker en/of bewoner niet garanderen. Ieder gebruiker of gedetineerde moet daarom zeker zijn van de identiteit van andere gebruikers en gedetineerden.

3. Herroepingsrecht voor consumenten

Wanneer de gebruiker in een andere hoedanigheid dan als bedrijf of zelfstandige is geregistreerd bij MYTEL.IO, wordt de gebruikers als consument beschouwd en gelden de volgende bepalingen, zoals wettelijk is voorgeschreven (Artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek):

3.1 Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen de opzegtermijn op te zeggen. termijn De opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam.

Om uw recht tot wederopzegging uit te oefenen, dient u ons (Telio Communications GmbH, Postfach 57 04 01, 22773 Hamburg; [faxnummer, e-mailadres]) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. per brief, fax of e-mail) over uw besluit tot opzegging van deze overeenkomst te informeren.

Om de termijn in acht te nemen volstaat het dat u het bericht omtrent het uitoefenen van uw recht tot wederopzegging vóór het verstrijken van de termijn verzendt.

3.2 Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wj van u hebben ontvangen, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van de opzegging van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde medium dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u voor de terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Indien u heeft verzocht om aanvang van onze dienstverlening tijdens deze termijn, dient u ons voor de reeds verleende diensten dat deel van de overeengekomen totale vergoeding te betalen, dat overeenkomt met het deel van de tot aan de datum van opzegging reeds verleende diensten ten opzichte van de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene dienstverlening.

x

x

x

4. Taken en verplichtingen van de kant van de gebruiker

4.1 De gebruiker is verplicht

4.1.1 tijdens de aanmeldprocedure, het gebruik en in communicatie met gedetineerden uitsluitend gegevens te verstrekken die waarheidsgetrouw zijn en niet misleidend. Valse namen en pseudoniemen zijn verboden.

4.1.2 zich te houden aan van toepassing zijnde wetgeving en alle rechten van derden te respecteren tijdens het gebruik van de diensten op de websites van MYTEL.IO. In het bijzonder is het de gebruiker niet toegestaan om pornografische content te gebruiken of content die in strijd is met de geldende wetgeving ter bescherming van minderjarigen, om pornografische producten of producten die in strijd zijn met de geldende wetgeving ter bescherming van minderjarigen aan te prijzen, aan te bieden of te verkopen, om gedetineerden op onaanvaardbare wijze, met name door middel van spam, lastig te vallen, om zonder toestemming wettelijk beschermde content (bijv. door copyright, merkenrecht, octrooi, ontwerp- of hulpoctrooi) te gebruiken, om bij wet beschermde goederen of diensten aan te prijzen, aan te bieden of te verkopen, om concurrentieverstorende activiteiten uit te voeren of te stimuleren, waaronder progressieve maatregelen om klanten te werven als kettingbrieven of piramidespelen, om e-mails te versturen in een andere taal dan het Nederlands en om e-mails te versleutelen of versleutelde boodschappen te versturen via e-mail.

4.1.4 af te zien van de volgende intimiderende activiteiten, ook al zijn ze niet in strijd met de geldende wetgeving: versturen van kettingbrieven, gelijktijdig versturen van identieke privéberichten aan meerdere gedetineerden, communiceren op een insinuerende of seksueel expliciete/impliciete manier

4.2 Het is voor gebruikers verboden om bepaalde mechanismen, software of scripts te gebruiken in combinatie met de websites van MYTEL.IO. Het is de gebruiker toegestaan om de op de websites van MYTEL.IO aangeboden interface en software te gebruiken in het kader van de diensten van MYTEL.IO; het gebruik van versleutelingssoftware, -technieken of -protocollen; de distributie en publicatie van content van websites van MYTEL.IO of e-mails van andere gebruikers en/of gedetineerden aan het algemene publiek zijn niet toegestaan, net zo min als elke activiteit die de infrastructuur van MYTEL.IO onnodig zou belasten.

5. Wijzigingen van de diensten op MYTEL.IO-websites

MYTEL.IO behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf, bepaalde diensten op websites van MYTEL.IO te wijzigen of te vervangen door alternatieve diensten.

6. Beëindiging van het contract, terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen

6.1 Zowel de gebruiker als MYTEL.IO kunnen het account zonder opgaaf van reden op elk gewenst moment opzeggen. Het account kan verwijderd worden via het contactformulier dat op iedere pagina van de MYTEL.IO-websites gevonden kan worden. Om een account te verwijderen dient u te beschikken over de gebruikersnaam en het betreffende e-mailadres voor de MYTEL.IO-websites van de gebruiker.

6.2 Een geldige reden om de overeenkomst te ontbinden bestaat met name voor MYTEL.IO wanneer het onredelijk is om van MYTEL.IO te verwachten de overeenkomst uit te voeren wanneer rekening gehouden is met alle omstandigheden van het voorval en deze af te wegen met de belangen van MYTEL.IO en de gebruiker. De volgende voorbeelden zijn geldige redenen: Wanneer de gebruiker en/of gedetineerden zich niet aan de geldende voorschriften houden, wanneer de gebruiker en/of gedetineerden in strijd handelen met strafrechtelijke bepalingen, wanneer de gebruiker en/of gedetineerden criminele activiteiten beramen of ontplooien, wanneer de gebruiker contractuele verplichtingen niet nakomt, met name zoals bepaald in paragrafen 2 en 4 van deze Algemene Voorwaarden, wanneer de gebruiker verenigingen of groeperingen promoot die onder toezicht staan van de autoriteiten of Jeugdzorg, wanneer de gebruiker schade toebrengt aan een of meer andere gebruikers en/of gedetineerden of wanneer de gebruiker lid is van een sekte of andere omstreden religieuze gemeenschap in Nederland.

6.3 Wanneer de overeenkomst, zoals beschreven in paragraaf 6.2, met geldige reden wordt ontbonden, kan MYTEL.IO ook de volgende sancties aan de gebruiker opleggen, onafhankelijk van de ontbinding van de overeenkomst, zoals beschreven in paragraaf 6.2: Verwijdering van e-mails en e-mailadressen en overige gegevens in de mailbox van de gebruiker, afgifte van een waarschuwing of het blokkeren van de toegang tot de diensten op de websites van MYTEL.IO.

7. Verantwoordelijkheid voor inhoud, gegevens en/of informatie van gebruikers

7.1 MYTEL.IO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van e-mailberichten, gegevens of informatie, die gebruikers van MYTEL.IO-websites ingevoerd zijn. MYTEL.IO kan niet garanderen dat content, gegevens en andere informatie de waarheid bevatten, een bepaalde functie heeft of een bepaald doel vervult.

7.2 Wanneer een gebruiker en/of gedetineerde zich bewust wordt van illegaal gebruik of activiteiten die in strijd zijn met de voorwaarden van de websites van MYTEL.IO (waaronder het gebruik van pseudoniemen of valse identiteiten), kan hij hiervan melding maken via het contactformulier dat op iedere pagina van de websites van MYTEL.IO aanwezig is.

8. Klantenservice / support

De klant kan vragen stellen of opmerkingen maken met betrekking tot zijn contract met MYTEL.IO of de diensten van MYTEL.IO via het contactformulier dat aanwezig is op alle pagina's van de websites van MYTEL.IO, per fax of per e-mail.

9. Aansprakelijkheid van MYTEL.IO

MYTEL.IO (en bedrijven of personen handelend in hun naam) is uitsluitend aansprakelijk voor schade, ongeacht de wettelijke bepalingen, als gevolg van grove nalatigheid wanneer een essentiële contractuele verplichting niet is nagekomen. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid echter beperkt tot voorzienbare, typische schade.

Deze beperkingen gelden niet wanneer de schade is gedekt door de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering van MYTEL.IO en de verzekeringsonderneming het betreffende bedrag heeft uitgekeerd aan MYTEL.IO. De aansprakelijkheid geldt, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, onverminderd voor letsel aan personen en schade aan goederen.

10.1 De gebruiker vrijwaart MYTEL.IO tegen alle aanspraken, inclusief aanspraken op schadevergoeding van andere gebruikers en/of gedetineerden en/of derden tegen MYTEL.IO die voortvloeien uit een schending van hun rechten doordat de gebruiker gebruik heeft gemaakt van de diensten op de websites van MYTEL.IO. Daarnaast vrijwaart de gebruiker MYTEL.IO tegen alle aanspraken, inclusief aanspraken op schadevergoeding van andere gebruikers en/of gedetineerden en/of derden tegen MYTEL.IO die voortvloeien uit een schending van hun rechten doordat de gebruiker gebruik heeft gemaakt van de diensten op de websites van MYTEL.IO. De gebruiker draagt alle door MYTEL.IO in redelijkheid gemaakte kosten ten gevolge van een dergelijke schending door derden, met inbegrip van in redelijkheid gemaakte juridische kosten. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verdere rechten, inclusief de eis tot schadevergoeding van de zijde van MYTEL.IO.

Bovenstaande verplichtingen gelden niet indien de gebruiker geen verantwoordelijkheid draagt voor de betreffende rechtenschending.

10.2 Wanneer door gebruik te maken van diensten via de websites van MYTEL.IO bepaalde intellectuele eigendomsrechten van derden geschonden worden, dient de gebruiker, op eigen kosten en naar inzicht van MYTEL.IO, het gebruiksrecht van de betreffende content te verkrijgen of ervoor te zorgen dat de content niet in strijd is met intellectuele eigendomsrechten. Wanneer de gebruiker door gebruik te maken van diensten op websites van MYTEL.IO bepaalde rechten van derden schendt, zal hij zich onmiddellijk van dergelijk gebruik onthouden, wanneer hij daartoe door MYTEL.IO verzocht wordt.

11. Gegevensbescherming

11.1 MYTEL.IO is zich ervan bewust, dat gebruikers en gedetineerden grote waarde hechten aan een vertrouwelijke omgang van alle door de gebruikers verstrekte gegevens aan MYTEL.IO. MYTEL.IO voldoet derhalve aan alle geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming (Duitse en Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming en alle andere van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming). In het bijzonder zal MYTEL.IO geen persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden verstrekken of op welke manier dan ook openbaar maken zonder nadrukkelijke toestemming vooraf. Nadere details over de verwerking van gegevens van gebruikers staan beschreven in het privacybeleid van MYTEL.IO, dat vanaf elke pagina op websites van MYTEL.IO te raadplegen is.

11. 2 Tijdens elk bezoek of gebruik van een website van MYTEL.IO worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen: naam van alle bezochte pagina's, de gebruikte browser, het besturingssysteem en het brondomein, datum en tijdstip van het bezoek, duur van het bezoek, gebruikte zoekmachines, naam van de gedetineerde(n) aan wie een of meerdere e-mails zijn gestuurd of van wie een of meerdere e-mails zijn ontvangen, naam van de gedetineerde(n) en de/het accountnummer(s) ten gunste van wie online geld is overgemaakt en het IP-adres van de gebruiker.

11.3 MYTEL.IO vermeldt hierbij expliciet dat het versturen van e-mails naar en het ontvangen van e-mails van gedetineerden onderworpen is aan het communicatiebeleid van de desbetreffende instelling. MYTEL.IO kan niet garanderen dat e-mails die via websites van MYTEL.IO worden verstuurd ook daadwerkelijk de betreffende geadresseerde gedetineerde(n) of gebruiker(s) bereikten en acht zich daarvoor ook niet aansprakelijk. MYTEL.IO deelt zijn gebruikers daarnaast expliciet mee, dat het besluit om alle of bepaalde e-mails tegen te houden die zijn verstuurd via websites van MYTEL.IO uitsluitend door de betreffende instelling wordt gemaakt.

11.4 MYTEL.IO verklaart uitdrukkelijk dat e-mailcommunicatie via websites van MYTEL.IO overeenkomstig paragraaf 4 van de voorwaarden aan derden beschikbaar gesteld kan worden ter beoordeling en/of vertaling.

11.5 MYTEL.IO verklaart uitdrukkelijk, dat een overboeking van een geldbedrag naar een gebruikersaccount van Telio niet automatisch betekent dat de betreffende gedetineerde ook daadwerkelijk over dit bedrag kan beschikken. Het gebruik van de MULT-IO en PHON-IO terminals is onderworpen aan de geldende bepalingen, voorschriften en aanwijzingen van de betreffende instelling. MYTEL.IO kan niet garanderen dat gedetineerden of bewoners ook daadwerkelijk toegang hebben tot hun tegoed op het betreffende gebruikersaccount van Telio en acht zich daarvoor ook niet aansprakelijk.

12. Slotbepalingen

12.1 De overeenkomst en alle wijzigingen aan deze overeenkomst moeten schriftelijk worden opgemaakt. Er zijn geen aanvullende overeenkomsten.

12.2 MYTEL.IO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst ogenblik en zonder uitdrukkelijke kennisgeving of opgave van reden vooraf te wijzigen. Wanneer de gebruiker niet binnen zes (6) weken bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker deze wijzigingen accepteert. Door gebruik te maken van een dienst van MYTEL.IO accepteert u de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

12.3 Tenzij anders overeengekomen kan de gebruiker per fax, brief of per e-mail contact opnemen met MYTEL.IO via het contactformulier dat te vinden is op elke website van MYTEL.IO. MYTEL.IO kan contact opnemen met de gebruiker via e-mail, fax of brief, daarbij gebruik makend van de door de gebruiker opgegeven actuele contactgegevens in zijn of haar gebruikersaccount.

12.4 Wanneer enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12.5 Plaats van uitvoering is het hoofdkantoor van Telio Communications GmbH.

12.6 Voor zover wettelijk is toegestaan, vindt de uitvoering van de diensten juridisch plaats op het hoofdkantoor van Telio Communications GmbH.

12.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn gebonden aan de geldende wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van internationale regelgeving betreffende het burgerlijk recht en het VN-verdrag inzake de verkoop van goederen (CISG).


Hamburg, augustus 2009